Niniejsze warunki (“Warunki”) regulują świadczenie usług sieci PAKIET PLUS, która jest obsługiwana przez PLUS PAKIET Sp. z o.o. z siedzibą Bielsku-Białej ul. Czyżówka 16, 30-526 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000611523, NIP 5472159963 Regon 36414944400000 (zwanej również dalej “Dostawcą”).

 

I. Definicja pojęć, przedmiot

1. PARTNER WYSYŁKOWY to sklep internetowy lub wysyłkowy, który sprzedaje i wysyła różnego rodzaju towar jako przedsiębiorca swoim klientom końcowym za pośrednictwem prowadzonej przez siebie sprzedaży wysyłkowej.

2. DOSTAWCA jest określona powyżej spółka PAKIET PLUS Sp. z o.o. zapewniająca swoim klientom działania związane z dystrybucją różnych materiałów promocyjnych.

3. Strona PAKIET PLUS jest to strona internetowa z adresem URL: https://www.pakietplus.pl , za pośrednictwem której DOSTAWCA udostępnia platformę dla realizacji Sieci promocji wysyłkowej do dystrybucji materiałów promocyjnych.

4. KLIENT to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zamówiła u Dostawcy dystrybucję materiałów promocyjnych za pośrednictwem sieci promocji wysyłkowej.

5. MATERIAŁY PROMOCYJNE to ulotki, katalogi, kupony, próbki produktów i inne podobne materiały reklamowe, których dystrybucję zamówił KLIENT u DOSTAWCY w celu wsparcia marketingowego swoich towarów i / lub usług, lub osiągnięcia innych celów reklamowych i promocyjnych.

6. SIEĆ WYSYŁKOWA to sieć PLUS PAKIET prowadzona przez DOSTWCĘ w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego. Za pośrednictwem SIECI WYSYŁKOWEJ DOSTAWCA razem z PARTNERAMI WYSYŁKOWYMI zapewnia wysyłkę MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH klientom końcowym.

7. UMOWA to kontrakt o świadczeniu usług, na mocy którego PARTNER WYSYŁKOWY zobowiązuje się na korzyść DOSTAWCY dostarczać klientom końcowym, na podstawie przyszłych ofert DOSTAWCY i zamówień PARTNERA WYSYŁKOWEGO, uzgodnioną ilość MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, włącznie z przesyłkami za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej.

8. STRONAMI tej umowy są DOSTAWCA i PARTNER WYSYŁKOWY

9. KONTO UŻYTKOWNIKA to wirtualna sieć, za pośrednictwem której PARTNER WYSYŁKOWY ma dostęp do platformy na stronie PAKIET PLUS umożliwiającej PARTNEROWI WYSYŁKOWEMU zamieszczać, a następnie korzystać z zapisanych danych, zawsze w ramach regulaminu i/lub umowy.

10. DANE LOGOWANIA to nazwa użytkownika i hasło niezbędne do dostępu do platformy na stronie PAKIET PLUS przypisane przez DOSTAWCĘ PARTNEROWI WYSYŁKOWEMU lub wybrane przez PARTNERA WYSYŁKOWEGO.

11. Materiały promocyjne zabezpiecza i dostarcza DOSTAWCA Partnerowi wysyłkowemu bezpłatnie. Partner wysyłkowy wkłada lub dołącza Materiały wysyłkowe dostarczone przez Dostawcę do / lub na swoje przesyłki ( paczki ) i razem je wysyłam do swoich klientów końcowych. Partner wysyłkowy otrzymuje umówione wynagrodzenie za włożenie Materiałów promocyjnych do/lub na przesyłki i jej wysłanie do klienta końcowego.

12. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich stosunków gospodarczych, w których Dostawca i Partner wysyłkowy zawarli umowę. Wkładanie Materiałów promocyjnych wymaga zawarcia każdorazowej oddzielnej pisemnej umowy między Dostawcą a Partnerem wysyłkowym. Ani Regulamin, ani dostęp do platformy na stronie PAKIET PLUS na podstawie art. II niniejszego Regulaminu nie stanowią zobowiązania Dostawcy do zapewnienia Partnerowi wysyłkowemu Materiałów promocyjnych do dystrybucji.

13. Partner wysyłkowy poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Pakiet PLUS wyraża jednoznaczną akceptację niniejszego Regulaminu, jak również zgodę na bezpłatne korzystanie z logo i nazwy firmy Partnera wysyłkowego, wyłącznie w celu związanym z promocją platformy, w tym wskazania referencji. Różniące się, sprzeczne lub dodatkowe warunki Umowy Partnera wysyłkowego staną się częścią umowy jedynie wówczas, gdy Dostawca wyrazi bezwarunkową pisemną zgodę.

14. Inne rozwiązania uzgodnione między stronami w sprawach indywidualnych (w tym przyjętych zleceń, umów dodatkowych, zmian) zawsze mają pierwszeństwo przed Regulaminem. Treść takich umów musi występować w formie pisemnej lub być zatwierdzona pisemnie przez Dostawcę.

II. Logowanie Partnera wysyłkowego, zawarcie Umowy

1. Zalogowanie się za pośrednictwem strony internetowej PAKIET PLUS przez Partnera wysyłkowego oznacza propozycję zawarcia umowy. Dostawca ma prawo po otrzymaniu takiego wniosku (logowania) zdecydować o jego przyjęciu, według własnego uznania. Przyjęcie wniosku następuje przez wysłanie przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Partnera wysyłkowego i aktywację jego konta użytkownika na stronie PAKIET PLUS.

2. Zalogować się jako Partner wysyłkowy może wyłącznie przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna w rozumieniu artart. 43(1) Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami (“Kodeks handlowy“), która posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, o ile są wymagane. Warunkiem jest również pełna zdolność do czynności prawnych osoby, która w imieniu przedsiębiorcy (osoby fizyczne lub osoby prawnej ) dokonuje logowania.

3. Dane wymagane przez Dostawcę podczas logowania Partnera wysyłkowego muszą być pełne i poprawne, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacyjny, aktualny adres siedziby czy oddziału oraz numer telefonu (bez numerów płatnych), adres strony internetowej (www), adres e-sklepu, dzięki któremu Partnerzy oferują towar, ważne adresy e- mail osób uprawnione do reprezentowania Partnera w stosunku umownym, kategorię produktów, które Partner wysyłkowy oferuje, towary i szacowaną liczby wysyłek miesięcznie, lub inne określone specyfikacje. Partner wysyłkowy jest zobowiązany do udzielania wszystkich informacji potrzebnych Dostawcy do wystawienia dokumentów (w szczególności napodstawieustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ) do okresowego rozliczenia, zgodnie z art. VI art. 3 niniejszych REGULAMINU.

4. Rejestracje i logowanie osoby prawnej może wykonywać tylko osoba fizyczna,upoważniona do działania w imieniu osoby prawnej zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy i / lub wewnętrznymi regulacjami danej osoby prawnej, i zawsze musi podać swoje pełne imię i nazwisko i pełnioną funkcję.

5. W przypadku, że dojdzie po zalogowaniu do zmian danych Partnera, ciąży na nim obowiązek natychmiastowej aktualizacji danych na koncie użytkownika.

6. Partner wysyłkowy jest zobowiązany trzymać w tajemnicy swoje dane dostępowe i zapewnić bezpieczny dostęp do konta użytkownika. Dostawca nie udostępnia danych dostępowych Partnera wysyłkowego osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których jest do tego zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Partner wysyłkowy jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które są wykonywane przy użyciu jego konta użytkownika i danych dostępowych.

8. Konta użytkownika można scedować na osobę trzecią jedynie za uprzednią pisemną zgodą Dostawcy.

III. Zamawianie materiałów promocyjnych

1. Po aktywacji konta użytkownika Partnera wysyłkowego Dostawca może wysłać Partnerowi wysyłkowemu, za pośrednictwem jego konta na stronie www.pakietplus.pl a także za pośrednictwem poczty e-mail, Materiały promocyjne, które są aktualnie dostępne dla wysyłek (dalej “Oferta“). Jeżeli Partner wysyłkowy jest zainteresowany wkładaniem w swoje przesyłki Materiałów promocyjnych z aktualnej oferty, potwierdzi swoje możliwości wkładania poprzez konto użytkownika na stronie internetowej www.pakietplus.pl (dalej “Zamówienie“). Następnie Dostawca wyśle Partnerowi wysyłkowemu szczegółowe informacje o ilościach i terminach dostaw Materiałów promocyjnych (dalej “Termin dostawy“), tym samym dochodzi do akceptacji Zamówienia.

2. Dostawca wyśle na wskazane konta użytkowników Partnerów wysyłkowych informację o okresie, w którym Partner wysyłkowy jest zobowiązany rozdystrybuować Materiały promocyjne (“Terminy wysyłek“). Termin wysyłek jest wiążący dla Partnera wysyłkowego.

3. Partner wysyłkowy nie ma prawa do konkretnych Materiałów promocyjnych lub do określonej liczby Materiałów promocyjnych a Dostawca zastrzega sobie prawo odrzucić Zamówienie Partnera wysyłkowego według własnego uznania, odmówić, lub złożyć kolejną ofertę, która nie jest zgodna z Zamówieniem. Partner wysyłkowy nie ma obowiązek akceptować lub przyjąć nową ofertę.

IV. Dostawa Materiałów promocyjnych; przeniesienie własności Materiałów promocyjnych

1. Dostawca dostarczy Materiały promocyjne bezpłatnie na uzgodniony adres dostawy Partnera wysyłkowego.

2. W przypadku, gdy został ustalony Termin dostawy (patrz Art. III, rozdział 1 niniejszego Regulaminu), Dostawca dostarczy Materiały promocyjne najpóźniej do Terminu dostawy. Jeśli Dostawca nie może, niezależnie od powodów, dotrzymać Terminu dostawy (np. ponieważ klient dostarczył Materiały promocyjne późno lub wadliwe lub zadziałała siła wyższa), może Dostawca ustalić nowy Termin dostawy. W przypadku opóźnień w dostawie Materiałów promocyjnych, termin wkładania zostaje przedłużony o czas opóźnienia w stosunku do Terminu dostawy. Jeżeli w wyniku takiego przedłużenia Terminu wkładania, Partner wysyłkowy nie jest w stanie wykonać zobowiązania wynikające z Umowy (np. z powodu zbyt małej ilości przesyłek w tym okresie), strony zgadzają się na przedłużenie wkładania Materiałów promocyjnych lub zmniejszenie liczby Materiałów promocyjnych, do dystrybucji, tak by Partner wysyłkowy mógł w ramach Terminu wysłać wszystkie Materiały promocyjne.

3. Dostawca jest zobowiązany przed wysłaniem do Partnera wysyłkowego wszystkie Materiały promocyjne zbadać na obecność wad.

4. Jeśli Dostawca nie otrzyma Materiałów promocyjnych od klientów w ustalonym terminie lub zostanie zmniejszona ich liczba lub są wadliwe, Dostawca może odrzucić w całości lub częściowo Zamówienie Partnerów wysyłkowych dotyczące Materiałów promocyjnych. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnera wysyłkowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, o całkowitej lub częściowej anulacji Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, o której mowa w zdaniu poprzednim. Anulowanie zamówienia jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Partnera wysyłkowego. W wyniku anulacji Zamówienia Partner wysyłkowy nie ma prawa do wynagrodzenia na podstawie art. VI. niniejszego Regulaminu.

5. Partner wysyłkowy nie nabywa prawa własności do Materiałów promocyjnych. Prawo własności do Materiałów promocyjnych pozostaje po stronie klienta i przechodzi na klienta końcowego w momencie dostarczenia do klienta końcowego, który ma prawo dyspozycji. Prawo własności do Materiałów promocyjnych przechodzi na klientów końcowego w momencie dostawy.

V. Obowiązki Partnera wysyłkowego

1. Partner wysyłkowy jest zobowiązany niezwłocznie sprawdzić, czy te Materiały promocyjne są wolne od wad (np. nie zostały uszkodzone w czasie transportu, dostawa jest mniejszej ilości, Materiały promocyjne nie odpowiadają zamówieniu, występują błędy drukarskie, itp). O zidentyfikowanych wadach Partner wysyłkowy poinformuje poprzez e-mail / stronę internetową PAKIET PLUS bezzwłocznie dostawcę. Powyższe ma również zastosowanie, jeśli Partner wysyłkowy stwierdzi wady później. Partner wysyłkowy nie jest uprawniony do odsyłania Dostawcy Materiałów promocyjnych. Z uszkodzonym lub wysłanymi w innej ilości niż deklarowana Materiałami promocyjnymi będzie można postępować zgodnie z podanymi instrukcjami (np. błędne Materiały promocyjne zostaną odesłane lub zniszczone). Partner wysyłkowy przesyłka nie ma prawa do wypłaty wynagrodzenia na podstawie art. VI. GTC za dystrybucję niepoprawnych Materiałów promocyjnych, które zostały wysłane do klientów końcowych w konflikcie z poprzednim przepisie.

2. Partner wysyłkowy będzie dbać o Materiały promocyjne z należytą starannością, zwłaszcza podczas przechowywania , pakowania i wysyłki, przynajmniej z taką opieką, którą zazwyczaj stosuje do własnego towaru. W szczególności, Partner wysyłkowy jest zobowiązany do wkładania Materiałów promocyjnych w stanie nieuszkodzonym, bez zagnieć i bez zagięć. W wyjątkowych przypadkach Materiały promocyjne mogą zostać zagięte, ale wyłącznie w niezbędnym zakresie, i tylko w przypadku, że jedynie w taki sposób może zostać umieszczona w przesyłce. Partner wysyłkowy niesie odpowiedzialność za szkody od momentu przyjęcia Materiałów promocyjnych do momentu doręczenia przesyłki klientowi końcowemu.

3. Partner wysyłkowy włoży i / lub zapakuje Materiały promocyjne w ustalonej ilości do uzgodnionej liczby przesyłek towarów do klientów końcowych, a także je wyśle lub dostarczy. Do każda partia przesyłek Partner wysyłkowy dołączy tylko te Materiały promocyjne, które określił Dostawca. O ile nie uzgodniono inaczej, pojedyncza przesyłka zawsze może zawierać maksymalnie cztery Materiały promocyjne. Po wysłaniu wszystkich Materiałów promocyjnych ma obowiązek Partner wysyłkowy niezwłocznie o tym poinformować Dostawcę za pośrednictwem strony PAKIET PLUS. Partner wysyłkowy jest zobowiązany do umieszczania w przesyłkach Materiałów promocyjnych w stanie nieuszkodzonym, bez zagnieć i bez zagięć. Tylko w przypadkach wyjątkowych może Partner wysyłkowy zagiąć Materiały promocyjne, ale wyłącznie w niezbędnym zakresie, i tylko w przypadku , że jedynie w taki sposób może zostać umieszczona w przesyłce.

4. Partner wysyłkowy nie ma prawa włożyć Materiałów promocyjnych do przesyłek wraz z towarami do sprzedaży wysyłkowej, w przypadku których jest zabroniona sprzedaż wysyłkowa, jeśli taka sprzedaż narusza prawa osób trzecich lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

5. Partner wysyłkowy ma obowiązek co najmniej raz na dwa tygodnie na koncie użytkownika na stronie PAKIET PLUS zgodnie z prawdą wprowadzić liczbę i rodzaj wysłanych Materiałów promocyjnych. Po całkowitym dostarczeniu Materiałów promocyjnych powiadomi o zaistniałej sytuacji Partner wysyłkowy Dostawcę za pośrednictwem strony internetowej PAKIET PLUS. W przypadku, gdy Partner Wysyłkowy do 2 miesięcy od upływu Terminu nadesłania zgodnie z artykułem III, punkt 2 Ogólnych Warunków Handlowych Materiałów promocyjnych nie dotrzyma podanych warunków i prawidłowo oraz w terminie nie umieści ich na swoim Koncie Użytkownika, wówczas jego prawo do wynagrodzenia za ich przesłanie wygasa.

6. Jeżeli Dostawca i Partner wysyłkowy nie uzgodnią inaczej z góry, zobowiązuje się Partner wysyłkowy do każdej przesyłki wysyłanej lub dostarczanej do klienta końcowego dłączyć tylko Materiały promocyjne Dostawcy i nie łączyć lub wkładać do przesyłek Materiały promocyjne czy reklamowe osób trzecich. Bez uszczerbku dla powyższych przepisów, Partner wysyłkowy jest uprawniony do wkładania lub łączenia wyłącznie własnych materiałów reklamowych, które promują towary i usługi z oferty Partnera wysyłkowego i są dystrybuowane wyłącznie przez Partnera wysyłkowego.

7. Na wniosek Dostawcy Partner wysyłkowy przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające, że Partner wysyłkowy wysłał deklarowaną ilość przesyłek (tj. Potwierdzenie odbioru lub dokumentacji rozliczeniowych odpowiedniego kuriera lub firm pocztowych). Dostawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osobom trzecim. Strony zawsze są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

8. Statystyki i dane związane z Partnerem wysyłkowym znajdują się na koncie użytkownika na stronie PAKIET PLUS.

9. W czasie trwania Umowy zobowiązuje się Partner wysyłkowy nie uczestniczyć w projektach takiej samej lub podobnej sieci wysyłkowej prowadzonej przez osoby trzecie, które świadczą podobne lub identyczne usługi jako dostawcy na podstawie niniejszego Regulaminu.

VI. Wynagrodzenie, warunki płatności

1. Partner wysyłkowy ma prawo za każdy Materiał promocyjny włożony do lub na przesyłkę i przekazany klientowi końcowemu, zgodnie z zamówieniem i niniejszego Regulaminu, do wynagrodzenia. Partner wysyłkowy otrzymuje informacje o zaoferowanym wynagrodzeniu za odpowiednia ilość Materiałów promocyjnych na stronie internetowej dla każdego menu PAKIET PLUS. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie akceptacji Zamówienia Dostawcy przez Partnera wysyłkowego w rozumieniu artykułu III. Art 1 niniejszego Regulaminu, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wynagrodzenie wypłaca się łącznie za każdy Materiał promocyjny (nawet jeśli jest wysyłanych wiele Materiałów promocyjnych w jednej paczce przesyłki) w przypadku, że taka wysyłka jest zgodna z umową i niniejszego Regulaminu. Wysokość wynagrodzenia ustala się wyłącznie na podstawie danych Dostawcy, wszelkie inne formy pomiaru i obliczania wynagrodzenia nie są dopuszczalne.

2. O ile w konkretnym przypadku nie jest wyraźnie uzgodnione inaczej, rozumie się wynagrodzenie i wszystkie kwoty prezentowane na stronie PAKIET PLUS jak również usługi oferowane w Ofertach Dostawcy są podane w kwocie netto (bez podatku od wartości dodanej “VAT”). VAT w odpowiedniej wysokości ustawowej dodaje się do wynagrodzenia, chyba że zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy będzie zobowiązany do jego zapłaty.

3. Podsumowanie danych zrealizowanych przez Partnera wysyłkowego w miesiącu kalendarzowym przeprowadza Dostawca do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za które płatności są prowadzone. Rozliczenia będą zawierały wszystkie dane wymagane ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., z późniejszymi zmianami. Dostawca za pośrednictwem konta użytkownika Partnera wysyłkowego na stronie internetowej PAKIET PLUS wyświetla kwoty wynagrodzenia, do którego poprzedniego miesiąca kalendarzowego ma prawo Partner wysyłkowy, te dane również Dostawca wyśle za pośrednictwem poczty e-mail do Partnera wysyłkowego. Jeśli dalej nie postanawia się inaczej, wówczas Partner Wysyłkowy prawo do rozliczenia wynagrodzenia nabywa dopiero wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia osiągnie łącznie sumę przynajmniej 500 zł (słownie: pięćset złotych) bez VAT (dalej tylko „Minimalna wypłacana kwota”). Jeśli Dostawca nie ustali inaczej, wówczas Minimalna wypłacana kwota za miesiąc grudzień roku kalendarzowego wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) bez VAT. W przypadku, że Partner wysyłkowy nie osiągnie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego Minimalnej kwoty, kwotę tego miesiąca kalendarzowego przenosi się do następnego miesiąca kalendarzowego, aż osiągnie poziom Minimalnej kwoty. Partner wysyłkowy nie jest uprawniony do wypłaty odsetek od sumy wynagrodzenia na jego koncie użytkownika, które jeszcze nie zostało zapłacone, ponieważ nie nastąpił jeszcze termin zapłaty na podstawie wyżej opisanych przepisów.

4. Po otrzymaniu rozliczenia, Partner Wysyłkowy jest zobowiązany do 15 dni od rozliczenia wystawić fakturę na odpowiednią kwotę, a jej postać elektroniczną (jako plik PDF) zapisać na swoim Koncie Użytkownika na stronie internetowej BALÍK PLUS do odpowiedniego rozliczenia. Faktury będą płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia, ewentualnie zamieszczenia w formie elektronicznej na stronie PAKIET PLUS. W przypadku problemów technicznych z wprowadzeniem dokumentu na konto użytkownika Partner wysyłkowy jest zobowiązany przesłać fakturę na adres e-mail info@pakietplus.pl lub na inny adres wskazany przez Dostawcę. W przypadku, gdy Partner Wysyłkowy w terminie do 45 dni od rozliczenia faktury nie wystawi i nie zapisze jej na Koncie Użytkownika, wówczas traci prawo do wynagrodzenia. W przypadku jeśli Partner wysyłkowy wskaże na fakturze VAT rachunek w zagranicznym banku poza granicami Polski, tak że płatność faktury musi być realizowana formą przelewu transgranicznego w walucie EUR lub w walucie obcej (Partnera wysyłkowego) do banku z siedzibą za granicą, pokrywa on wszystkie koszty z tym związane. Dostawca jest uprawniony odliczyć od wynagrodzenia opłaty za transgraniczny przelew kwoty w odpowiedniej wysokości, na co Partner wysyłkowy wyraża zgodę.

5. Partner wysyłkowy jest również zobowiązany zapisać swój zmienny numer faktury VAT na koncie użytkownika na stronie PAKIET PLUS do danego rozliczenia. Partner wysyłkowy taką formą potwierdza prawidłowość wynagrodzenia i akceptacje wysokość opłat.

6. Po otrzymaniu rozliczenia Partner wysyłkowy w terminie 5 dni roboczych może wyrazić sprzeciw co do wysokości wynagrodzenia, podanego w rozliczeniu. Dostawca w przeciągu 30 dni zbada sprzeciw Partnera wysyłkowego i wyśle decyzję. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu, różnica kwotowa zostanie ujęta w następnym miesiącu. Jeżeli Partner wysyłkowy nie wniesie sprzeciw wobec wysokości wynagrodzenia w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania rozliczenia, wysokość wynagrodzenia uznaje się za ostateczną.

7. Partner wysyłkowy ma obowiązek aktualizować i zamieszczać zawsze aktualne swoje dane do księgowania / rozliczeń oraz dane bankowe na koncie użytkownika na stronie PAKIET PLUS. Partner wysyłkowy jest świadomy faktu, że rozliczenie odbywa się zawsze na podstawie danych zawartych na koncie użytkownika na stronie PAKIET PLUS z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

8. Wynagrodzenie, do którego Partner wysyłkowy ma prawo,rozliczone zgodnie z ustępem 3 niniejszego punktu, zostanie zapłacone przez Dostawcę w terminie 14 dni od dnia, w którym Partner wysyłkowy zamieścił faktury w formacie PDF, dodając zmienny numer faktury VAT na swoje konto użytkownika na stronie PAKIET PLUS. Dostawca zrealizuje płatność w złotych polskich przelewem bankowym na rachunek Partnera wysyłkowego podany na jego koncie użytkownika na stronie PAKIET PLUS, chyba że nie osiągnięto Minimalnej kwoty zgodnie z ustępem 1 niniejszego punktu.

9. Dostawca ma prawo do zmiany do systemu wynagrodzeń ze skutkiem w przyszłości w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem pisemnego powiadomienia Partnera wysyłkowego.

10. Dostawca ma prawo do jednostronnej kompensaty roszczeń finansowych wobec Partnera wysyłkowego, w odniesieniu do obowiązku zapłaty wynagrodzenia Parterowi wysyłkowemu. Upoważnienie to obejmuje prawo do dokonania kompensaty wzajemnych wierzytelności, które nie są jeszcze wymagalne, czyli może skompensować roszczenia przed terminem wymagalności z roszczeniami wymagalnymi i odwrotnie.

VII. Zabroniona manipulacja

1. Zabroniona manipulacja to wszelkie próby obejścia systemu oraz zasad wynagrodzenia i rozliczeń Dostawcy obowiązujących na podstawie niniejszego Regulaminulub Umowy, za pomocą środków technicznych lub innych (w tym, lecz nie wyłącznie, wprowadzanie błędnych danych dotyczących miesięcznego wolumenu przesyłek wysyłanych, zgłoszenie niepoprawnej ilości otrzymanych Materiałów promocyjnych, niewysłanie lub zniszczenie Materiałów promocyjnych, podłączenie większej ilości tego samego typu Materiałów promocyjnych do jednej przesyłki, wysyłanie wadliwych lub w sposób nieuzasadniony zagiętych Materiałów promocyjnych, etc.). Dostawcą niezwłocznie poinformuje Partnera wysyłkowego o podejrzeniu z Manipulacji zabronionej. Póki Dostawca razem z Partnerem wysyłkowym w rozsądnym okresie wzajemnie i bez wątpienia nie wyjaśnią tych podejrzeń, Dostawca uważa Manipulację zabronioną według niniejszego Regulaminu za stwierdzoną. W razie Manipulacji zabronionych nie ma Partner wysyłkowy prawa lub traci prawo do wypłaty wynagrodzenia na podstawie art. VI. niniejszego Regulaminu.

2. Dostawca ma prawo w dowolnym momencie w czasie trwania Umowy do sprawdzenia, czy ze strony Partnera wysyłkowego nie dochodzi do Manipulacji zabronionej, a to zwłaszcza losowym sprawdzaniem zakupów u Partnera wysyłkowego i wymogiem przedłożenia odpowiednich dokumentów, które pokazują, że Partner wysyłkowy rzeczywiście wysłał zgłoszoną liczbę Materiałów promocyjnych wraz ze zgłoszoną ilością przesyłek (więcej Art. V, art 7 niniejszych OWU). Partner wysyłkowy zawierając Umowę zgadza się na przeprowadzenie kontroli, czy nie dochodzi do jakiejkolwiek Manipulacji zabronionej.

3. Dostawca w przypadku podejrzenia Manipulacji zabronionej ma prawo do zablokowania konta użytkownika na stronie PAKIET PLUS Partnera wysyłkowego, aż do pełnego wyjaśnienia sprawy w rozsądnym czasie, zawiesić w tym czasie dostawy uzgodnionych Materiałów promocyjnych, jak również płatności wynagrodzenia Partnera wysyłkowego. Zgodnie z art. VIII. niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku Manipulacji zabronionej Dostawca ma prawo do zablokowania dostępu do konta użytkownika Partnera wysyłkowego na stronie PAKIET PLUS.

VIII. Czas trwania umowy i jej wypowiedzenia

1. Stosunek umowny między Partnerem wysyłkowym i Dostawcą jest zawarty na podstawie art. II pktart 1 niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.

2. Oprócz sposobu rozwiązanie umowy przewidzianego w niniejszym Regulaminie, Umowa może zostać rozwiązana również za pisemnym porozumieniem Stron, jak również na podstawie zawiadomienia jednej ze stron bez podania przyczyny w terminie dwóch miesięcy. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po dostarczeniu zawiadomienia drugiej stronie.

3. Dostawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

  • W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków na podstawie art. V. pktart 5, 6 lub 7 niniejszego Regulaminu;
  • jeśli Partner wysyłkowy dokonał Manipulacji zabronionej na podstawie art VII niniejszego Regulaminu;
  • jeśli Partner wysyłkowy naruszył obowiązek zachowania poufności, na podstawie art IX. niniejszego Regulaminu.

IX. Poufność

1. Strony akceptują, że podczas realizacji zamówienia można uzyskać informacje dotyczące drugiej Strony, które jedna ze stron (“Strona przekazująca”), powierzając udostępnia drugiej Stronie (“Stronie otrzymującej”), albo takie o których Strona otrzymująca zostaje poinformowana w trakcie realizacji Umowy, zwłaszcza biznesowe i rynkowe strategie, informacje o cenach, sprzedaży, dane klientów, plany marketingowe, warunki współpracy, warunki zamówień i zakupów, a także inne informacje finansowe i biznesowe (zwane dalej “informacje poufne“).

2. Strony będą wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy i tylko w niezbędnym zakresie i w taki sposób poda informacje swoim przedstawicielom lub przedstawicielom Stron Partnerskich, których poinformowanie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy.

3. Strona otrzymująca jest zobowiązana do ochrony poufnych informacji przynajmniej na takim poziomie jaki używa do ochrony własnych informacji poufnych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich okoliczności, w szczególności przyjęcie odpowiednich środków w celu ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem, kopiowaniem lub użytkowaniem.

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy (i) informacji poufnych, które są znane publicznie w czasie realizacji Umowy i Strona otrzymująca jest w stanie w sposób wiarygodny to udowodnić (ii) jeśli informacje poufne, które, po dostarczeniu Stronie otrzymującej staną się publicznymi i Strona otrzymująca jest w stanie w sposób wiarygodny to udowodnić i do opublikowania danych poufnych nie doszło na skutek naruszenia obowiązku zachowania poufności w ramach Umowy lub prawa, (iii) jeśli informacje poufne otrzymane przez Stronę odbierającą już posiadane w momencie i bez obowiązku zachowania poufności, do takich poufnych informacji, uzyskane zgodnie z prawem, (iv) jeśli informacje poufne zostały niezależnie opracowane przez Stronę otrzymującą bez stosowania danych poufnych od Strony przekazującej i potrafi fakt wykazać w sposób wiarygodny (v) w przypadku, gdy Strona otrzymująca musi ujawniać Informacje poufne na podstawie prawa lub decyzji organu władzy publicznej.

5. Zobowiązanie zachowania poufności na mocy niniejszego artykułu VII. trwa podczas ważności umowy, a następnie trzy lata po jej zakończeniu.

X. Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r. Wszystkie stosunki umowne zawarte pomiędzy Klientem i Dostawcą z dniem wejścia w życie Regulaminu są objęte warunkami Regulaminu, chyba że wskazano inaczej.

2. Rozstrzyganie sporów między Dostawcą i Klientem, pochodzących ze stosunków umownych uregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również związane z nimi roszczenia odszkodowawcze z tego stosunku umownego będą obsługiwane wyłącznie przez właściwy sąd polski. Stosunki umowne ustanowione w niniejszych Regulaminie podlegają prawu polskiemu, w szczególności przepisom ustawy Kodeks cywilny, ze zmianami.

3. Jeżeli niniejsze Ogólne warunki wymagają pisemnej notyfikacji, za spełnienie tego warunku jest uważana również każda forma informacji wysłanej Stronie umownej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku ustania stosunku umownego, konieczne jest oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy na piśmie formą listu poleconego.

4. Prawa i obowiązki zawarte w Umowie Klient nie ma prawa przenieść na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

5. Klient potwierdza, że przed wysłaniem pisemnego zamówienia Dostawcy (punkt III. Art 3 niniejszego Regulaminu.) zapoznał się z niniejszym Regulaminem na stronie internetowej PAKIET PLUS, w pełni rozumie jego treści i bezwarunkowo zgadza się z nią i zobowiązuje się do jego przestrzegania ; Klient zgadza się również zastosowaniem prawa polskiego, zgodnie z którymi powinny być regulowane, interpretowane i stosowane odpowiednie prawa, obowiązki i zobowiązania stron przewidzianych w niniejszych Regulaminie lub odnoszących się do przedmiotu niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu (zmiany te należy rozumieć jako częściowe lub całkowite zastąpienie konkretnych warunków biznesowych Regulaminu). Wszelkie modyfikacje Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej PAKIET PLUS. Istniejące stosunki umowne podlegają nowemu Regulaminowi z dniem pisemnego zawiadomienia o zmianie Klienta. W przypadku, gdy Regulamin sporządzony jest w kilku wersjach językowych, wiążąca jest polska wersja językowa.

W Bielsko-Biała na 01.02.2019

 

Pakiet Plus Sp. z o.o.
Henrich Lauko, kierownik wykonawczy