Regulamin

ZASADY I WARUNKI usług dla klientów PAKIET PLUS

Niniejsze warunki (“Regulamin”) regulują świadczenie usług dystrybucji materiałów promocyjnych za pomocą sieci promocji wysyłkowej „PAKIET PLUS”, która jest obsługiwana przez PAKIET PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Skośna 12, 30-383 Kraków , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000611523NIP 5472159963 Regon 36414944400000 (zwanej dalej “Dostawcą”).

I. Definicje pojęć, przedmiot

1. Dostawcą jest spółka PAKIET PLUS oferująca usługi związane z dystrybucją materiałów promocyjnych .

2. Czas trwania kampanii to okres dystrybucji materiałów promocyjnych za pośrednictwem sieci promocji wysyłkowej, przez okres wskazany w zamówieniu.

3. Trwanie kampanii to okres dystrybucji materiałów promocyjnych w sieci wysyłkowej , który jest ograniczony konkretnym dniem ewentualnie miesiącem, który jest podany na zamówieniu.

4. Partner wysyłkowy to sklep internetowy lub wysyłkowy, który sprzedaje i wysyła towar jako sprzedawca pewnych grup produktów, klientom końcowym za pośrednictwem prowadzonej przez siebie sprzedaży wysyłkowej.

5. Sieć promocji wysyłkowej to sieć PAKIET PLUS prowadzona przez Dostawcę celem świadczenia usług marketingu bezpośredniego za pośrednictwem sieci Partnerów wysyłkowych. Dostawca we współpracy z Partnerami wysyłkowymi zgłoszonymi w sieci wysyłkowej zapewnia dostarczenie materiałów promocyjnych klientom końcowym.

6. Strona internetowa PAKIET PLUS ma adres www, adres URL: https://www.pakietplus.pl, na którym znajduje się platforma dla realizacji Sieci promocji wysyłkowej do wysyłki materiałów promocyjnych.

7. Materiały promocyjne to ulotki reklamowe, katalogi, kupony, próbki produktów i inne podobne materiały reklamowe , których dystrybucję zamówił Klient u Dostawcy zgodnie z niniejszymi Regulaminem w celu wsparcia sprzedaży swoich towarów i / lub usług, lub innych celów reklamowych i promocyjnych. Materiały promocyjne w potrzebnej ilości dostarczy Dostawcy Klient lub ich projekt i / lub nadruk zamówi ich przygotowanie przez Dostawcę na podstawie przesłanych mu dokumentów graficznych .

8. Dodatkowe usługi świadczone przez Dostawcę obejmują usługi graficzne, oraz usługi drukowania lub inne usługi związane z dystrybucją materiałów reklamowych i/lub Offline bonus katalogiem, które zamówił Klient.

9. Offline Bonus Katalog to drukowany katalog rabatów, zniżek, premii i kuponów dla klientów końcowych Klientów lub inne form promocji Klientów, których produkcję i dystrybucję w ramach Sieci promocji wysyłkowej realizuje Dostawca.

10. Plan redakcyjny jest dokumentem zawierającym koszty i terminy zamawiania przez Klientów powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu, termin do dostarczenia do Dostawcy materiałów graficznych , termin produkcji, ekspedycji i dystrybucji poszczególnych Offline Bonus Katalogów . Aktualny Plan redakcyjny jest zawsze dostępny na stronie internetowej PAKIET PLUS. W Planie redakcyjnym są podane: a) ostateczny termin dostarczenia przez Klientów materiałów do Katalog Bonus Offline, b) planowana liczba sztuk Offline Bonus Katalogu oraz c) termin włączenia katalogu Bonus Online do sieci promocji wysyłkowej.

11. Kontrakt to umowa o świadczeniu usług, do których Dostawca zobowiązuje się wobec Klienta do zapewnienia dystrybucji materiałów promocyjnych w przesyłkach realizowanych do klienta końcowego lub realizacji usług dodatkowych lub zapewnienia powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu i jego dystrybucji wraz z przesyłkami za pośrednictwem sieci promocji wysyłkowej.

12. Stronami Kontraktu są Dostawca i Klient, lub któregokolwiek z nich.

13. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dystrybucji materiałów promocyjnych poprzez Sieć promocji wysyłkowej, w której Partnerzy wysyłkowi wkładają lub podłączają Materiały promocyjne do lub na swoje przesyłki towarów (paczki), i te wysyłają do klientów końcowych.. Z tytułu zawarcia kontraktu Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy wskazanego w kontrakcie wynagrodzenia.

14. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich stosunków gospodarczych Dostawcy i Klienta.

15. Klient składając zamówienie u Dostawcy niniejszym potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin. . Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe warunki Klienta staną się częścią umowy jedynie wówczas, gdy Dostawca wyrazi na nie bezwarunkową pisemną zgodę.

16. Indywidualne postanowienia uzgodnione między stronami w tym co do przyjętych zleceń, umów dodatkowych, zmian) zawsze mają prawo pierwszeństwa przed postanowieniami Regulaminu Wszelkie indywidulane uzgodnienia, postanowienia, zmiany czy uzupełnienia wymagają zgodnych stanowisk stron i muszą zostać dokonane w formie pisemnej przez obie strony

II. Offline Bonus Katalog

1. Offline Bonus Katalog wydaje Dostawca zgodnie z Planem redakcyjnym i dystrybuuje za pośrednictwem Sieci promocji wysyłkowej w taki sam sposób jak Materiały promocyjne.

2. Offline Bonus Katalog posiada następujące parametry techniczne:

 • wymiary: 190 mm (długość) x 93 mm (wysokość)
 • papieru: 100 g / m2
 • kolor: drukowanie w czterech kolorów,
 • oprawa: V1 lub V2,
 • wysokość kosztów jest wyszczególniona w Planie redakcyjnym.

3.Offline Bonus Katalog zostanie opublikowany zgodnie z Planem redakcyjnym, który to plan jest dostępny na stronie internetowej PAKIET PLUS . Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Planie redakcyjnym lub anulowania emisji Offline Bonus Katalogu.

III. Zamówienie

1. Dostawca na podstawie zapytania Klienta przygotuje dla niego ofertę cenową za usługę dystrybucji materiałów promocyjnych lub powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu i jego dystrybucji, lub ofertę za świadczenie usług dodatkowych. Przygotowana przez Dostawcę oferta zawierała będzie zestawienie cen za każdą usługę. . Klient zainteresowany zawarciem Kontraktu, na warunkach wskazanych w przedstawionej ofercie złoży zamówienie u Dostawcy. Formularz zamówienie jest dostępny na stronie PAKIET PLUS.

2. Zlecenie powinno być sporządzone na piśmie i musi być dostarczone Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub dostarczony osobiście.

3. Zamówienie Klienta musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne Klienta w zakresie: nazwę firmy, siedzibę / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, numer VAT, informacje o rejestracji w CEIDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym i osoby upoważnienie do działania w imieniu klientów;
 • określenie zamawianych usług;
 • ilość Materiałów promocyjnych, które mają być dystrybuowane za pośrednictwem Sieci promocji wysyłkowej;
 • specyfikację Partnerów wysyłkowych za pośrednictwem których Klient chce wysyłać Materiały promocyjne;
 • okres przez jaki Materiały Promocyjne mają być dystrybuowane;
 • termin dostawy przez Dostawcę Materiałów promocyjnych i / lub materiałów graficznych dla realizacji dodatkowych usług zamówionych przez Klienta u Dostawcy;
 • specyfikację (opis i treść) usług dodatkowych, które Klient zamówił u Dostawcy oprócz dystrybucji Materiałów promocyjnych;
 • W przypadku zamówienia powierzchni reklamowych w katalogu Offline Bonus Katalog, wskazać należy rodzaj i specyfikację Offline Bonus Katalogu według Planu redakcyjnego oraz stopnia powierzchni reklamowej;
 • cenę na podstawie oferty cenowej Dostawcy;
 • Oświadczenie Klienta, że zaznajomił się treścią Regulaminu, w pełni zrozumiał jego treść i bezwarunkowo zgadza się na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Klient udziela również zgody na rzecz Dostawcy do bezpłatnego korzystania z logo i nazwa firmy Klienta wyłącznie w celu wykazania referencji;

4. Zamówienie jest skuteczne z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Jeśli Dostawca potwierdza zamówienie pod warunkiem zapłaty faktury proforma, która niezwłocznie jest wysyłana do Klienta, zamówienie jest skuteczne aż od momentu zapłaty faktury proforma przez Klienta. W chwili, gdy zamówienie staje się skuteczne, zostaje zawarty Kontrakt.

5. Dostawca przyjmuje do wykonania tylko te zlecenia Klienta, która są zgodne z art. III. punkt 4 niniejszego Regulaminu.

6.Klient jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia dystrybucji Materiałów promocyjnych. W przypadku zamówienia powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu, Klient jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia formie pisemnej nie później niż w dniu zamknięcia edycji wskazanej w Planie redakcyjnym, w przeciwnym wypadku nie jest możliwe umieszczenie powierzchni reklamowej w najbliższej planowanej edycji Offline Bonus Katalogu.

IV. Prawa i obowiązki Dostawcy

Ogólne prawa i obowiązki Dostawcy

1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi, który złożył skuteczne zamówienie dystrybucję Materiałów promocyjnych i / lub Offline Bonus Katalogu (również powierzchnie reklamową w Offline Bonus Katalogu) za pośrednictwem Sieci promocji wysyłkowej i / lub realizację Dodatkowych usług .

2. Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, wojna, stan wojenny).

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy zamówienie Klienta zostało wysłane przez osobę upoważnioną, jak i ma prawo zweryfikować tożsamość Klienta, a w razie wątpliwości Dostawca ma prawo żądać przedłożeni niezbędnych dokumentów.

Prawa i obowiązki Dostawcy w dystrybucji Materiałów promocyjnych i realizacji Usług dodatkowych.

4. W przypadku dostawy Materiałów promocyjnych przez Klienta t Dostawca uprawniony do korzystania z Materiałów promocyjnych wyłącznie w celu ich dystrybucji za pośrednictwem Sieci promocji wysyłkowej.

5. W przypadku, realizacji w ramach Usług Dodatkowych prac graficznych Dostawca upoważniony do korzystania z materiału graficznego dostarczonego przez Klienta wyłącznie do wykonania Materiałów promocyjnych. Wszelkie interwencje graficzne (gramatyczne i stylistyczne błędy, itp)może Dostawca przeprowadzić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Klienta.

6. Dostawca jest uprawniony odmówić dystrybucji Materiałów promocyjnych i / lub wykonania Usług dodatkowych, które nie są zgodne ze złożonym skutecznym zamówieniem lub ich treść jest sprzeczna z ogólnie obowiązującymi przepisami , narusza uprawnione interesy Dostawcy lub narusza uzasadnione interesy osób trzecich.

7. W przypadku, kiedy Klient zamówił u Dostawcy produkcję Materiałów promocyjnych i / lub w ramach Usług Dodatkowych zlecił druk zobowiązany jest do dostarczenia materiałów graficznych Dostawcy w terminie wskazanym w zamówieniu. Dostawca po otrzymaniu materiałów graficznych zobowiązany jest je zaopiniować i poinformować Klienta o ew. potrzebie uzupełnienia lub o braku akceptacji. Dostawca w ramach realizacji Usługi Dodatkowej ma obowiązek wysłać Projekt graficzny Materiału promocyjnego do Klienta w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu Projektu graficznego Materiału promocyjnego przez Klienta Dostawca zapewni wykonanie druku w wymaganej jakości i ilości.

8. Materiały graficzny potrzebne do realizacji Usług dodatkowych są zwracane jedynie na wyraźne życzenie Klienta, a wymóg ten musi być podany już w zamówieniu.

9. Dostawca gwarantuje Klientowi realizację Usług dodatkowych w standardowej jakości druku, jakość jest ograniczona przez jakość dostarczonych materiałów graficznych i dalszych materiałów od klienta.

V. Prawa i obowiązki Klienta

Prawa i obowiązki Klienta do dystrybucji materiałów promocyjnych i realizacji Usług dodatkowych.

1. Klient zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy Materiały promocyjne w terminie oraz ilości podanym w zamówieniu, w miejsce wyznaczone przez Dostawcę. Miejscem dostawy jest magazyn Dostawcy Materiałów promocyjnych lub magazyn firmy partnerskiej zapewniającej pakowanie przesyłek na terytorium Polski Dokładny adres miejsca dostawy dostarczy Klientowi Dostawca przed realizacją dystrybucji Materiałów promocyjnych i adres będzie podany w zamówieniu.

2. Klient jest zobowiązany do dostarczenia danych do projektu graficznego Materiałów promocyjnych i / lub Usług dodatkowych i / lub druku promocyjnych w uzgodnionym terminie i zakresie według zamówienia.

3. Jeżeli Klient nie dostarczy Dostawcy Materiały promocyjnych w czasie i miejscu określonym w zamówieniu lub dostarczone Materiały promocyjne zostaną określone jako nienadające się do dystrybucji i / wkładania w przesyłki / paczki, termin wywiązania się z zamówienia zostaje odpowiednio przedłużony. Nowy termin dystrybucji następuje od momentu prawidłowego dostarczenia poprawionych Materiałów Promocyjnych, które nadają się do przesyłania / wklejania do przesyłek /paczek. W przypadku opóźnienia terminu dostawy Materiałów promocyjnych przez Klienta o okres dłuższy niż 7 dni, Dostawca może zaproponować nowy termin realizacji zamówienia lub anulować zamówienie. Anulowanie zamówienia przez Dostawcę z powodu niedostarczenia Materiałów promocyjnych przez Klienta lub dostarczenie Materiałów promocyjnych nie kwalifikujących się do dystrybucji nie wpływa na prawo Dystrybutora do otrzymania proporcjonalnej części wynagrodzenia od Klienta zgodnie z Kontraktem.

4. Jeżeli dane graficzne, określone w punkcie 2 niniejszego Regulaminu nie są dostarczone Dostawcy prawidłowo i na czas, termin dystrybucji Materiałów promocyjnych zostanie odpowiednio przedłużony. W takim przypadku zastosuje się odpowiednio punkt 3 niniejszego artykułu tego Regulaminu .

5. Jeżeli Klient dostarczy Dostawcy ilość Materiałów promocyjnych mniejszą od uzgodnionej , Dostawca jest zobowiązany do wykonania w uzgodnionym terminie dystrybucji tylko dostarczonej ilości Materiałów promocyjnych. Dystrybucja pozostałej części Materiałów Promocyjnych zostanie dokonana w innym terminie po dostarczeniu brakujących Materiałów promocyjnych, na podstawie aneksu do Kontraktu. W przypadku, gdy Klient dostarczy większą ilość Materiałów promocyjnych, Dostawca jest zobowiązany do rozpowszechniania w uzgodnionym terminie i za uzgodnioną cenę tylko taką ilość Materiałów promocyjnych, o których mowa w zamówieniu, a dodatkową ilość Materiałów promocyjnych tylko na podstawie zawartego przez strony dodatkowego aneksu.

Prawa i obowiązki Klienta przy zamówieniu powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu.

6. W przypadku zamówienia powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu, Klient zobowiązuje się dostarczyć materiały graficzne w terminie określonym w Planie redakcyjnym, a materiały graficzne muszą być zgodne z następującymi parametrami technicznymi:

 • plik w formacie pdf;
 • Wymiary 190 x 93 mm, wymiary wewnętrzne 180 x 83 mm + spad (obszar druku wychodzący poza krawędź ogłoszenia) 10 mm;
 • kolor: CMYK;
 • minimalna rozdzielczość: 300 dpi.

7. Jeżeli dane graficzne dostarczone przez Klienta nie są zgodnie z wymogami określonymi w pkt 6 niniejszego Regulaminu lub też nie są dostarczone prawidłowo i terminowo , Klient akceptuje, że wykorzystanie powierzchni reklamowej w Offline Bonus Katalogu będzie możliwe dopiero w następnej edycji w ramach Planu redakcyjnego. W powyższym przypadku. Dostawca ma prawo do anulowania zamówienia.

Pozostałe prawa i obowiązki Klienta

8. Klient oświadcza, iż zamówione lub dostarczone przez niego Materiały promocyjne i / lub materiały graficzne dostarczone do przygotowania i / lub druku Materiałów promocyjnych, są zgodne z prawem kraju, w którym będą rozprowadzane lub dla których są one przeznaczone i / lub umowami międzynarodowymi, który są wiążące dla tych państw , a ich dystrybucja nie narusza ich praw i nie narusza praw osób trzecich (głównie, choć nie wyłącznie, prawa do znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw, które są przedmiotem ochrony przemysłowej lub praw własności intelektualnej). Na wezwanie Dostawcy, Klient powinien wykazać wszystkie powyższe okoliczność, a także, że zawartość Materiałów promocyjnych / materiałów graficznych jest zgodna z prawdą, z dobrymi obyczajami, zasadami etycznymi i / lub nie zakłóca porządku publicznego. Klient ponosi odpowiedzialność , iż dostarczone i / lub zamówione przez niego Materiały promocyjne i /lub materiały graficzne dostarczone do przetworzenia i / lub druku są zgodne z ustawą o formie i treści reklamy.

9. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z faktu, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów promocyjnych /materiałów graficznych dostarczonych do przetworzenia i / lub druku Materiałów reklamowych /materiałów graficznych przeznaczonych do umieszczenia w przestrzeni reklamowej w Offline Bonus Katalogu i że ta odpowiedzialność spoczywa w rozumieniu art. V. pkt 8 niniejszego Regulaminu na Kliencie. Dlatego też, jeżeli osoba trzecia wystąpi z roszczeniami wobec Dostawcy Klient zobowiązuje się niezwłocznie takie prawa osób trzecich zaspokoić.

VI. terminy płatności i płatności

1.Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione usługi, w tym właściwej stawki VAT na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę.

2. Jeśli Dostawca, zgodnie z art. III. punkt 4 niniejszego Regulaminu na podstawie zamówienia Klienta wystawi fakturę pro forma, która będzie wystawiona na zaliczkę na poczet ceny, a w taki sposób wystawioną proforma fakturę wyśle na adres e-mail Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy zaliczki na usługi, w terminie siedmiu dni od dnia wystawienia faktury pro forma. Przez Płatność rozumie się wpływ środków na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze. W przypadku zrealizowania płatności zaliczki, Dostawca w przeciągu 14 dni od daty dokonania płatności wyśle fakturę na adres Klienta.

3. Strony na podstawie pisemnej umowy pomiędzy mogą określić inne warunki wystawienia faktur i dokonywania płatności4. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności poza terytorium Polski a usługi są opłacane przez bank zagraniczny, będą koszty realizacji przelewu transgranicznego ponoszone w całości przez Klienta.

VII. Poufność

1. Strony akceptują, że podczas realizacji zamówienia mogą uzyskać informacje dotyczące drugiej Strony, które jedna ze stron ( “Strona przekazująca”), powierzając udostępnia drugiej Stronie (“Stronie otrzymującej“), albo takie o których Strona otrzymująca zostaje poinformowana w trakcie realizacji Umowy , zwłaszcza biznesowe i rynkowe strategie, informacje o cenach, sprzedaży, dane klientów, plany marketingowe, warunki współpracy, warunki zamówień i zakupów, a także inne informacje finansowe i biznesowe (zwane dalej “informacje poufne”).

2. Strony zobowiązują się, iż będą wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu wykonania Kontraktu i tylko w niezbędnym zakresie. Powyższe zobowiązanie dotyczy także wszelkich przedstawicieli stron lub przedstawicieli Stron Partnerskich, których poinformowanie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania Kontraktu.

3. Strona otrzymująca jest zobowiązana do ochrony poufnych informacji przynajmniej na takim poziomie jaki używa do ochrony własnych informacji poufnych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich okoliczności, w szczególności przyjęcie odpowiednich środków w celu ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem, kopiowanie lub użytkowaniem.

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy (i) informacji poufnych, które są znane publicznie w czasie realizacji Kontraktu i Strona otrzymująca jest w stanie w sposób wiarygodny to udowodnić (ii) informacje poufne, które, po dostarczeniu Stronie otrzymującej staną się publicznymi i Strona otrzymująca jest w stanie w sposób wiarygodny to udowodnić i do opublikowania danych poufnych nie doszło na skutek naruszenia obowiązku zachowania poufności w ramach Kontraktu lub prawa, (iii) informacje poufne otrzymane przez Stronę odbierającą już posiadane w momencie i bez obowiązku zachowania poufności, do takich poufnych informacji, uzyskane zgodnie z prawem, (iv) informacje poufne zostały niezależnie opracowane przez Stronę otrzymującą bez stosowania danych poufnych od Strony przekazującej i potrafi fakt wykazać w sposób wiarygodny (v) w przypadku, gdy Strona otrzymująca musi ujawniać Informacje poufne na podstawie, prawa lub decyzją organu władzy publicznej.

5. Zobowiązanie zachowania poufności na mocy niniejszego artykułu VII. trwa podczas obowiązywania Kontraktu oraz przez następnie trzy lata po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu. .

VIII. Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 Wszystkie stosunki umowne zawarte pomiędzy Klientem i Dostawcą z dniem wejścia w życie Regulaminu są objęte warunkami Regulaminu , chyba że w postanowienia szczególnych wskazano inaczej.

2. Rozstrzyganie sporów między Dostawcą i Klientem, pochodzących ze stosunków umownych uregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również związane z nimi roszczenia odszkodowawcze z tego stosunku umownego będą obsługiwane wyłącznie przez właściwy sąd polski. Stosunki umowne ustanowione w niniejszych Regulaminie podlegają prawu polskiemu, w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego

3. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu przewidują w pewnych wypadach przesłanie pisemnego potwierdzenia drugiej ze stron, za spełnienie tego warunku jest uważana również każda forma informacji wysłanej drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail drugiej Strony. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Kontraktu dla którego to wypowiedzenia koniecznym jest złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze wypowiedzenia umowy wysłanego drugiej stronie w formie listu poleconego.

4. Klient nie ma prawa przenieść na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z zawartym przez strony Kontraktem.

5. Klient potwierdza, że przed wysłaniem pisemnego zamówienia Dostawcy (punkt III. Pkt 3 Regulaminu ) zapoznał się z niniejszym Regulaminem na stronie internetowej PAKIET PLUS, w pełni rozumie jego treści i bezwarunkowo zgadza się z nią i zobowiązuje się do jego przestrzegania ; Klient zgadza się również zastosowaniem prawa polskiego, zgodnie z którymi powinny być regulowane, interpretowane i stosowane odpowiednie prawa, obowiązki i zobowiązania stron przewidzianych w niniejszych Regulaminie lub odnoszących się do jego postanowień.

6. Dostawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu (Wszelkie zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej PAKIET PLUS. Istniejące stosunki umowne pomiędzy stronami podlegają nowemu Regulaminowi z dniem otrzymania przez Dostawcę od Klienta pisemnego zawiadomienia o zaakceptowaniu postanowień nowego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim W przypadku, gdy Regulamin sporządzony jest w kilku wersjach językowych, wiążąca jest polska wersja językowa.

W Bielsko-Biała na 01.06.2016

PAKIET PLUS sp. z o.o.
Henrich Lauko, Prezes Zarządu

Recent Posts

Targi eHandlu Warszawa 2018

7 listopada to dzień, w którym odbędzie się największe wydarzenie dla sklepów internetowych w Europie Środkowej. Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie będzie wtedy gościć 18 prelegentów oraz 130 wystawców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, analizami i prognozami w zakresie nowych trendów w e-commerce i marketingu online. Wśród wystawców będzie także polski oddział PAKIET PLUS. Jeśli będziesz w tym czasie w Warszawie, to chcielibyśmy Cię gorąco zaprosić na spotkanie z nami.
Prezentacje odbędą się w 3 salach, w których założyciele i właściciele sklepów internetowych, agencje reklamowe, marketingowcy oraz menedżerowie produktu podzielą się cennymi doświadczeniami oraz studiami przypadków na tematy, które zarówno małe jak i duże firmy napotykają w swojej działalności np. Web Design, E-mail Marketing, Marketing Automation, Product Princing, Push Notification, inteligencja e-commerce w praktyce, Performance Marketing oraz wiele innych interesujących tematów. Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.

PAKIET PLUS jest jednym z wystawców Targów eHandlu EXPO 2018. Jeśli planujesz wziąć udział w wystawach lub konferencjach, zapraszamy na spotkanie z nami. Nasi menedżerowie są gotowi wprowadzić Cię koncepcję marketingu off-line i przedstawić końcowych Klientów sklepów on-line jako jedno z najbardziej skutecznych narzędzi pozyskiwania i rekrutacji nowych Klientów Twojego sklepu internetowego.

Data: 7.11. 2018 Miasto: Warszawa, Polska
Targi rozpoczynają się o godzinie 10:00
Prezentacje rozpoczynają się o 11:15
Wejście jest BEZPŁATNE – obowiązkowa rejestracja

varsava_expo2018_700x600

 1. Wejście sklepu modowego About You na polski rynek Comments Off on Wejście sklepu modowego About You na polski rynek
 2. INTERNET HUNGARY 2018 Conference Comments Off on INTERNET HUNGARY 2018 Conference
 3. Urodziny marki Philips Comments Off on Urodziny marki Philips
 4. E-sklep Oblecsadorobty.sk myśli o swoich Klientach również w wolnym czasie Comments Off on E-sklep Oblecsadorobty.sk myśli o swoich Klientach również w wolnym czasie
 5. Jak skutecznie dotrzeć do nowych Klientów? Comments Off on Jak skutecznie dotrzeć do nowych Klientów?
 6. Campaign: Strauss Cafe Poland Comments Off on Campaign: Strauss Cafe Poland
 7. Pielęgnacja urody z wielkimi graczamim Comments Off on Pielęgnacja urody z wielkimi graczamim
 8. Kod rabatowy do Twojego sklepu internetowego Comments Off on Kod rabatowy do Twojego sklepu internetowego
 9. Pachnący voucher w Rumunii – Perfumerie Douglas Comments Off on Pachnący voucher w Rumunii – Perfumerie Douglas