Jakie są Pani/Pana prawa?

Ze względu na to, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawa, o których chcielibyśmy poinformować w tym dokumencie. Wszystkie prawa, które Pani/Panu przynależą, mogą być u naszej spółki wykonane w dowolny sposób, który dla Pani/Pana będzie najbardziej odpowiedni i który umożliwi nam zweryfikowanie, że naprawdę żądanie zostało podane przez osobę, której dane dotyczą (przede wszystkim weryfikacja tożsamości). Nasza spółka będzie się starać zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby sprawa została rozwiązana pomyślnie. Jednak, żeby sprawa została rozwiązana w jak najlepszy sposób, chcielibyśmy poprosić o wykonywanie swoich praw pisemnie, wysyłając żądania pod adres spółki przy ul. Czyżówka 16, 30-526 Kraków albo na adres poczty elektronicznej info@pakietplus.pl.

 

Prawo dostępu

Każda osoba ma prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących, które są przez naszą spółkę przetwarzane. Ma też prawo do informacji o tym, które dane osobiste są przetwarzane, przez jak długi okres są one przechowywane, do jakich celów są wykorzystywane i komu są udostępniane oraz czy są one wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (ewentualnie też, w jaki sposób działa zautomatyzowane podejmowanie decyzji).

Kopię własnych danych osobowych Pani/Panu udostępnimy darmowo. Jedynie w wypadku, że trzeba byłoby zrobić więcej kopii, poprosimy o zwrot kosztów, które w związku z taką prośbą powstały.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych

W wypadku, że osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzane dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub o ich uzupełnienie, jeżeli jest to ważne do spełnienia celów przetwarzania danych.

 

Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane przez naszą spółkę. O usunięcie danych osobowych można żądać, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje żadna inna podstawa prawna (tytuł prawny) przetwarzania tych danych;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przeciw przetwarzaniu własnych danych osobowych, jeżeli były one wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (np. do celu przesyłania komunikatów handlowych);
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przeciw przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeżeli były one wykorzystywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, pod warunkiem, że nasza spółka nie będzie w stanie uzasadnić, że prawnie uzasadniony interes jest mniej istotny niż prawo tej osoby na usunięcie danych;
  • istnieje określona podstawa prawna, która wprost wymaga usunięcia tych danych osobowych;
  • są przetwarzane dane osobowe dziecka bez otrzymania zgody rodziców na takie przetwarzanie.

Chcemy Panią/Pana poinformować, że istnieją sytuacje, w których pomimo odwołania zgody na przetwarzanie danych albo pomimo otrzymania Pani/Pana żądania o usunięcie danych nie mogą być Pani/Pana dane osobowe usunięte. Chodzi przede wszystkim o takie sytuacje, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez prawo. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o powodach, na podstawie których usunięcie danych osobowych, pomimo otrzymania żądania o ich usunięcie, nie jest możliwe.

 

Prawo do przenoszenia danych

Kolejnym prawem, które można zastosować, jest prawo do przenoszenia danych. Na podstawie tego prawa można zażądać o uzyskanie własnych danych osobowych, które zostały spółce przekazane na podstawie wyrażonej zgody i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane spełniające powyższe warunki dotyczą, ma prawo na żądanie otrzymać własne dane osobowe w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, ewentualnie po otrzymaniu żądania na ich przesłanie bezpośrednio innemu administratorowi, który został wyszczególniony w żądaniu, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W wypadku, że osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, ma prawo żądać, żeby przez okres pozwalający naszej spółce sprawdzić prawidłowość tych danych i do momentu ich ewentualnego poprawienia, nie były one przetwarzane.

To samo prawo przynależy też w następujących okolicznościach:

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie usunięcia danych
  • nasza spółka nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale sama osoba, której dane dotyczą, żąda, żeby były one nadal przetwarzane (przede wszystkim przechowywane) na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim wypadku przetwarzanie danych zostanie ograniczone do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie naszej spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu, w którym żądano by dane osobowe przestały być przetwarzane.

 

Prawo do sprzeciwu przeciw przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu

Ze względu na to, że niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwu przeciw ich przetwarzaniu. Skarga zostanie dokładnie oceniona pod względem tego, czy przetwarzanie jej danych osobowych jest naprawdę naszym prawnie uzasadnionym interesem albo czy bardziej istotne jest prawo tej osoby do tego, żeby jej dane nie były nadal przetwarzane.

 

Prawo do sprzeciwu przeciw przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (np. do celu przesyłania komunikatów handlowych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw. Jeżeli zostanie on wniesiony, to zaraz przestaniemy przetwarzać dane osobowe tej osoby do celu marketingu bezpośredniego.

 

Prawo na skargę

W wypadku, że wyżej wymienione prawa są z Pani/Pana punktu widzenia niewystarczające albo sądzi Pani/Pan, że prawa osobiste są w jakikolwiek sposób przez naszą spółkę naruszane, to w takim wypadku można wnieść skargę do organu nadzorczego. Skarga może być wniesiona do urzędu, który zajmuje się ochroną danych osobowych.

 

Dane aktualizowane dnia: 12.06.2018